maligayang kaarawan! oo, dapat lamang na ikaw ay bigyang pugay sa araw na ito, na siyang araw ng iyong kapanganakan. araw ng iyong pagkasilang.

ngunit ilang ulit ba maisilang ang isang tao? paano masasabi na ikaw nga ay tunay nang isinilang at nabubuhay? may mga kilala akong matatanda na at ang ilan pa nga’y may mga sarili nang pamilya, ngunit sa aking palagay ni hindi nila alam na sila ay naisilang na o nabubuhay.

madaling maglitanya sa mga kaisipang wala namang mapanghahawakang solidong katibayan. ang mga kaisipan gaya ng muling pagkasilang, halimbawa, ay tunay ngang nakakatawa kung iisipin o ituturing mong literal ang pagkaibig sabihin. ang muling pagkabuhay, laluna. sino na ba ang nakakita ng isang patay na muling nabuhay? ngunit napakaraming naniniwala nito, at kabilang na ako.

ngunit ang mga kaisipang ganito, bagama’t sa agham ay katawa-tawa at hindi karapat-dapat bigyan ng pansin, ang siyang mga kaisipang nagbibigay sa atin ng kinakailangang lakas at motibasyon upang magpatuloy sa ating paglalakbay sa mundong ito. ang paniniwala sa di-nakikitang langit, ang takot malagak sa di-nakikitang impiyerno, ang pananampalataya sa isang Maykapal na halos lahat ay natatakot na masalubong sa kalsada, bawat isa sa mga ito’y may sariling silbi at papel sa pagpapanatili ng pag-asa sa mga mababait, pag-aatubili sa mga masasama, at patuloy na pagsulong ng sangkatauhan.

kung kaya’t ang bawat pagsilang ay natatangi at ipinagdiriwang. bawat isang kaluluwang naidaragdag sa sanlaksang bilang ay isa pang patak ng pag-asa, isang pang patak ng kinabukasan na kapwa nating pinapangarap na marating.

kung kaya’t ano man ang iyong pagkasilang ngayon, na iyong nais ipagdiwang, ay ipagdiwang mo nang buo at dalisay. ialay mo sa mga bagay na nais mong pag-alayan, sa mga taong nais mong gawing kanlungan ng pagmamahal at pagkalinga. walang masama rito. hindi naman kailanman ginawang itapon ang mga perlas sa mga baboy, at ang iyong ligaya at pag-asa ay mas mahalaga pa sa perlas at diamante, esmeralda at rubi.

itanghal mo at ipagdiwang ang araw na ito, ang araw na pag-alaala ng iyong naging pagsilang sa mundong ito. ialay sa iyong inspirasyon, at ipagdiwang sa anumang paraan mong nais.

maligayang kaarawan, kaluluwang balot pa rin ng pighati at latay ng mga latigo’t luha. heto ang tinik, iyong ngasabin na parang lapid’s freshly-popped chicharon. heto ang apdo, iyong inumin na gaya ng a&w root beer float. at heto ang kalamansi, ibuhos mo sa bawat sugat upang hindi mo malimot na isang ibong adarna ang nag-o-oyayi sa iyo upang limutin ang mga haplit at hagupit ng muhi sa iyong nakaraan. maligayang kaarawan, kaluluwang palpak!

Advertisements